School Song
填詞:凌子鎏       作曲: 陳永華
黌宮矗立 培育青年 智能充實 德術兼妍
藏修遊息 必敬必虔 學成致用 猛著先鞭
立己立人 光照人前 愛主愛世 光照人前
       
黌宮矗立 培育忠賢 愛人愛世 愛主為先
仰望標桿 不倚不偏 任重道遠 猛著先鞭
立己立人 光照人前 愛主愛世 光照人前